Inbjudan till teckning av aktier i The Great Wild AB

Nyemission för App-succé - Nordens största digitala jaktplattform

 
Teckna dig i ett av Sveriges snabbast växande medieföretag!
Inbjudan till teckning av aktier i
The Great Wild AB
(publ)
Nordens största digitala jaktplattform

The Great Wild AB (publ) har efter en kraftfull expansion av sin app intagit positionen som Nordens största digitala jaktplattform. Förenklat knyter appen samman markägare med jägare i ett socialt jaktforum. Jakten växer lavinartat och har tagit golfens position i samhället. Samtidigt letar markägare världen över efter nya intäktskällor. The Great Wild har denna vecka påbörjat en spridningsemission som väntas bli en viktig milstolpe inför nästa stora mål; listning för handel av bolagets aktie senast under första kvartalet 2018.

The Great Wild kan liknas vid en kombination av Facebook och AirBnb för jägare med matchning av utbud och efterfrågan av jakttillfällen i fokus och en möjlighet att betygsätta både jägaren och markägaren. Navet i modellen är ett socialt forum där jägarna kan umgås före och efter jakten. Därtill bygger bolaget ett medialt ekosystem runt appen i form av egna sociala kanaler (FB, Instagram) och jakt- och jaktrelaterat innehåll, allt i syfte att - förutom att revolutionera marknaden för jaktupplevelsen som sådan - vara den naturliga mötesplatsen för Sveriges, och i förlängningen, världens jägare.


The Great Wilds app i närbild

Marknad

Det finns ca 25 miljoner jägare i Europa, Nordamerika och Australien enligt Bolagets bedömning av tillgänglig statistik*. Enligt US Fish & Wildlife Service rapport från 2012 lägger amerikanska jägare ca 34 miljarder USD per år på jaktrelaterade utgifter och det totala värdet på europeisk jakt uppskattas till ca 16 miljarder euro 2016 enligt FACE (European Federation of Associations for Hunting & Conservations). Inklusive Kanada och Australien torde alltså jaktens värde uppgå till runt 500 miljarder kronor årligen bara i det vi i dagligt tal brukar kalla ”Västvärlden”.

De amerikanska jägarna, som uppgår till drygt hälften av världens jägare, jagar sammanlagt 282 miljoner dagar per år. Med utgångspunkt i den siffran kan det globala antalet jaktdagar per år antas uppgå till runt 522 miljoner och den genomsnittliga kostnaden för en jaktdag globalt är knappa 1 000 kr.

Knappa 300 000 svenskar löser statligt jaktkort varje år och 475 000 innehar minst en jaktvapenlicens. De svenska jägarna beräknas jaga ungefär 7 miljoner jaktdagar om året. Med ett globalt genomsnitt på ca 1 000 kr per jaktdag torde svensk jakts värde uppgå till ungefär 7 miljarder kronor. Med ett allmänt växande intresse för jakt, inte minst från kvinnor, gör Bolaget antagandet att jaktmarknaden kan växa betydligt under en 10-årsperiod, i synnerhet som TGW gör det enklare än någonsin att komma iväg på sin första jakt. *Källhänsvisning till all redovisad statistik finner du i The Great Wilds Investeringserbjudande


Johan Lund - ordförande. Robert Nathanson - VD. Johan Eldh - grundare

VD har ordet

- Förenklat knyter appen samman markägare med jägare i ett socialt jaktforum. Jakten växer lavinartat och har tagit golfens position i samhället. Samtidigt letar markägare världen över efter nya intäktskällor. The Great Wild skall liknas vid en kombination av Facebook och AirBnb för jakt med matchning av utbud och efterfrågan och en möjlighet att betygsätta både jägaren och markägaren. Navet i modellen är ett socialt forum där jägarna kan umgås före och efter jakten."

Robert Nathanson, VD för The Great Wild AB

Intäktsmodeller

Provision på förmedlade jakter: TGW erhåller provision på förmedlade jakter i appen. Denna intäktsdel säkras genom att betalningen för jakten sker genom TGW-appen. I dagsläget prioriteras dock användartillväxt och Bolaget avvaktar därför tills vidare med funktioner för betalning genom TGW-appen.
Profilanpassad annonsering. Jakt är en ”materialsport” vilken, som framgår ovan, bedrivs av en stor och köpstark kundgrupp. Med den data TGW har om jägaren och dennes jaktpreferenser kan målinriktade och anpassade erbjudanden förmedlas med god träffsäkerhet – allt med iakttagande av högsta etiska annonseringsstandard.

Målsättningar 2017

The Great Wild har satt upp stora målsättningar för det pågående verksamhetsåret. Ett av delmålen är att uppnå 100 000 medlemmar. Vidare planeras en internationell lansering i syfte att utnyttja konceptets skalbarhet. En lansering internationellt kommer att öppna dörren till gigantiska marknader många gånger större än den nordiska. Bland annat USA är en av världens största marknader för jakt och bolaget har därför en uttalad målsättning att lansera konceptet brett i USA under 2018.

En summering av de viktigaste delmålen för 2017 listas nedan:

100 000 användare av appen
Nyemission och ägarspridning
IPO - listning och handelsstart Q4 2017/Q 1 2018 på lämplig marknadsplats, exempelvis NGM Nordic MTF
IR-satsning och ökad kommunikation gentemot marknaden
Påbörja en internationell expansion mot marknader många gånger större än den Nordiska

Investeringserbjudandet i korthet
Emissionsbelopp: 5 mkr
Övertilldelning: Styrelsen förbehåller sig rätten att vid överteckning besluta om en övertilldelning om maximalt ytterligare 2 mkr i emissionslikvid till föreliggande villkor.
Antal aktier i emissionen: 1 666 666 aktier vid full teckning eller totalt 2 333 332 aktier vid full övertilldelning enligt ovan. De nyemitterade aktierna kommer vid full övertilldelning i föreliggande erbjudande att representera ca 18,7 % av röster och kapital i Bolaget.
Pre-money värdering: 30,4 mkr
Pris per aktie: 3,00 kr
Teckning och teckningsperiod: Teckning skall ske senast den 15 september 2017.
Teckning sker på särskild anmälningssedel som bifogas, eller kan laddas ned på Bolagets hemsida, se.thegreatwild.com eller hos emissionsinstitutet www.eminova.se.
Likviddag: Enligt avräkningsnota, vilken skickas senast efter teckningsperiodens slut.
Handel i aktien: Bolaget planerar för att notera Bolagets aktie vid en lämplig handelsplats, t ex NGM Nordic MTF, under Q4 2017/Q1 2018.
Aktieposter: Aktien kan tecknas i poster om minst 2 000 aktier, därefter i valfritt antal poster om 1 000 aktier var.
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning. Härvid kan styrelsen fästa avseende vid tidpunkten för inkommen anmälningssedel.

Emissionsinfo, Investeringserbjudande och Anmälningssedel

Läs allt om erbjudandet och ladda ned Investeringserbjudande samt Anmälningssedel genom att besöka The Great Wilds emissionsrum via länken nedan.

Du kan även teckna aktier i The Great Wild direkt online med hjälp av Bank-ID via Tecknaemission.se

 investor.thegreatwild.com 
 
 
www.thegreatwild.com