The Great Wild - Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy gäller från och med den 25 maj 2018.

Omfattning och samtycke

Denna Integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Den gäller avseende samtliga tjänster eller plattformar som The Great Wild AB (publ):s tillhandahåller såsom webbplatser, applikationer (inklusive TGWs Jaktapp), informationstjänster (inklusive TGWs nyhetsbrev) och verktyg där det finns en hänvisning till denna Integritetspolicy (gemensamt ”Tjänsterna”), oavsett på vilket sätt du får åtkomst till eller använder dem.

I denna Integritetspolicy definieras "personuppgifter" som information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Information som har anonymiserats eller aggregerats på så sätt att den varken med hjälp av annan information eller på annat sätt kan användas för att identifiera en specifik fysisk person betraktas inte som personuppgifter.

Genom att acceptera denna Integritetspolicy samtycker du till att vi får samla in, använda, lämna ut och spara dina personuppgifter på de sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy. TGW förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna Integritetspolicy. Den gällande versionen finns alltid tillgänglig i Tjänsterna. Vi kan dessutom komma att informera dig via e-post om det sker större förändringar av denna Integritetspolicy.

Webbplatser från tredje part: Tjänsterna kan från tid till annan innehålla länkar till webbplatser/tjänster från tredje part. TGW är inte ansvarig för deras verksamhet, inklusive men inte begränsat till deras informationsrutiner eller personuppgiftsbehandling. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör granska integritetspolicyerna för webbplatserna/tjänsterna innan några personuppgifter skickas till dem.

Personuppgiftsansvarig

The Great Wild AB (publ), Birger Jarlsgatan 60, 6 tr, 114 29 Stockholm, Sverige är personuppgiftsansvarig. TGW är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

Insamling av personuppgifter

Om du nyttjar ett konto i Tjänsterna så accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker till att den informationen kommer att överföras och lagras på våra servrar i Sverige eller på annat håll i världen.

Vi samlar in nedan typ av information, inklusive personuppgifter, för att ge dig möjlighet att använda och få tillgång till våra Tjänster, för att ge dig en personligt anpassad och bättre upplevelse och mer relevant innehåll.

Information som vi samlar in automatiskt

När du besöker eller använder Tjänsterna så samlar vi automatiskt in information som skickas till oss från din dator, mobila enhet eller annan enhet som används för åtkomst. Denna information kan endast knytas till dig personligen om du loggar in som en registrerad användare och omfattar: enhetens ID eller unika identifierare, geografisk plats, vilken sorts enhet som används, data och anslutningsinformation, statistik om sidvisningar, trafik till och från webbplatser, hänvisande URL, annonsdata, IP-adress och standardmässig information från webbloggar.

Information som du lämnar till oss

Vi får samla in och spara sådan information som du uppger vid anslutning till eller användandet av våra Tjänster. Detta omfattar:

·       information som du lämnar till oss vid registrering av ett konto, inklusive e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer och kontaktinformation;

·       transaktionsrelaterad information baserat på dina aktiviteter i Tjänsterna (såsom vilka nyheter du är intresserad av);

·       information som lämnas i samband med diskussioner i forum, chattar, tvistlösning, korrespondens genom kommunikationskanaler i Tjänsterna eller korrespondens som skickas till oss.

Information som vi samlar in från andra källor

Vi kan komma att erhålla eller samla in kompletterande information om dig från tredje parter såsom säljföretag och dataleverantörer och addera till den vår information om dig. Detta kan omfatta t. ex. demografisk information och navigationsinformation.

Användning av personuppgifter

Vårt syfte med insamling av personuppgifter är att du ska få åtkomst till och/eller kunna använda våra Tjänster, ge dig kundservice och relevant information om ditt konto och våra Tjänster samt ge dig en säker, problemfri, effektiv och anpassad upplevelse av Tjänsterna. Genom att acceptera denna Integritetspolicy bekräftar du att vi får använda dina personuppgifter för att:

·       ge dig åtkomst till våra Tjänster och den kundservice som du begär;

·       förhindra, upptäcka och utreda bedrägerier, säkerhetsincidenter och potentiellt förbjudna eller olagliga aktiviteter;

·       anpassa, mäta och förbättra våra Tjänster, innehåll och annonser;

·       kontakta dig, antingen via e-post eller via telefon för att lösa tvister, driva in avgifter, lösa problem med ditt konto eller våra Tjänster, eller för andra ändamål som tillåts enligt lag;

·       jämföra information för att kontrollera riktigheten och verifiera den med tredje man;

·       informera om och tillhandahålla dig andra tjänster som du begär och som beskrivs när vi samlar in informationen;

·       för vårt berättigade intresse; hantera våra dagliga affärsbehov eller för övervakning och analysändamål.

Utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar ut personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, upprätthålla våra policys, svara på krav om innehåll kränker annans rättigheter och för att skydda tredje mans rättigheter, tillgångar eller säkerhet. Sådan information kommer enbart att lämnas ut i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till:

·       Underleverantörer som hjälper oss att bedriva verksamheten (t.ex. kundservice, bedrägeriutredningar, fakturaindrivning, lojalitetsprogram och drift av Tjänsterna).

·       Annan tredje man till vilken du uttryckligen vill att vi ska skicka dina uppgifter (eller till sådan annan tredje man som du informeras om och samtycker till vid användningen av en särskild tjänst).

·       Tillsynsmyndighet, polismyndighet, eller annan behörig tredje man, för att besvara frågor i samband med en brottsutredning eller påstådd olaglig aktivitet eller annan aktivitet som kan medföra ansvar för oss, dig eller annan TGW-användare. I sådant fall kommer vi, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, att lämna ut sådan information som är relevant och nödvändig för utredningen, såsom namn, personnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress, användarhistorik avseende Tjänsterna och IP-adress.

·       Andra företag om vi skulle fusioneras eller bli uppköpta av sådant företag.

·       Andra företag som erbjuder en likvärdig tjänst eller har ett berättigat intresse av att ta del av personuppgifterna för att direkt skicka dig information som du förväntas vilja ta emot i enlighet med ditt nyttjande av Tjänsterna.

·       Om dina personuppgifter kommer att användas eller lämnas ut för andra ändamål än vad som anges i denna Integritetspolicy, så kommer vi att informera dig om det och om tillämpligt efterfråga ditt samtycke.

Cookies, webb-beacons etc

När du besöker eller använder våra Tjänster, så kan vi eller våra tjänsteleverantörer använda cookies, webb-beacons och liknande teknik för att lagra information i syfte att ge dig en bättre, snabbare och säkrare upplevelse och för annonseringsändamål.

Säkerhet och lagring av personuppgifter

Vi sparar och behandlar dina personuppgifter på våra servrar i Sverige och på annat håll i världen och åtar oss att tillhandahålla lämpligt skydd för dina personuppgifter där sådan information överförs till en plats utanför EES.

Vi använder organisatoriska säkerhetsåtgärder, i förhållande till mängd och känslighetsnivå avseende behandlade personuppgifter, för att förhindra obehörig behandling, inklusive men inte begränsat till obehörig åtkomst, tillägnande och användning av, förlust, radering av eller skada på användarens personuppgifter. Några av de säkerhetsåtgärder som vi kan komma at använda är brandväggar, kryptering av data och behörighetskontroller.

Avslutande av ditt konto och bevarande av personuppgifter

På din begäran och i enlighet med bestämmelserna i detta avsnitt, så kommer vi att avsluta ditt konto avseende valda Tjänster och så snart som möjligt ta bort dina personuppgifter. Radering av uppgifter kommer att ske baserat på typ av konto och i enlighet med tillämplig lag. Vi kan även komma att stänga eller inaktivera konton som inte används.

Vanligtvis kommer personuppgifter hänförliga till stängda eller inaktiva konton att raderas eller anonymiseras så snart som möjligt efter det att kontot har stängts eller inaktiverats. Vi kan komma att bevara personuppgifter hänförliga till stängda konton eller konton som inte används om:

·       vi har ett berättigat affärsintresse och inte är förbjudet enligt lag, såsom att driva in förfallna avgifter, hantera tvistlösning eller

·       vi är skyldiga att behålla personuppgifterna för att uppfylla rättsliga skyldigheter såsom efterlevnad av tillämpliga penningtvättsregler, eller för att vidta andra åtgärder som tillåts enligt lag.

Under sådana omständigheter kommer personuppgifterna att hanteras på ett säkert sätt och endast så länge det är nödvändigt.

Dina rättigheter

Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES, har du vissa rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet. Vänligen kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter. Om du vill begära tillgång till alla personuppgifter som vi har om dig, observera att fotolegitimation kommer att krävas för att bevisa din identitet.

Kontaktuppgifter och klagomål

Du kan kontakta oss kring denna Integritetspolicy enligt nedan:

Telefon: 0707 46 63 63

E-post: info@greatwild.com

Adress: The Great Wild AB (publ), Birger Jarlsgatan 60, 6 tr, 114 29 Stockholm       

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina frågor har du rätt att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten

Tillsynsmyndighet:

Datainspektionen
www.datainspektionen.se